Có 1 kết quả:

chàng gōng

1/1

chàng gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

singing skill