Có 1 kết quả:

chàng fǎn diào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to express a different view
(2) to take a different position