Có 1 kết quả:

chàng bái liǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to play the role of the villain (idiom)