Có 1 kết quả:

chàng hóng liǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to play the role of the hero (idiom)
(2) to play the good cop