Có 1 kết quả:

chàng bì

1/1

chàng bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tone-arm (tracking arm of gramophone)