Có 1 kết quả:

chàng gāo diàor ㄔㄤˋ ㄍㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 唱高調|唱高调[chang4 gao1 diao4]