Có 1 kết quả:

chàng hēi liǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to play the role of the strict parent (or superior etc)