Có 1 kết quả:

ǎn ma ní bā mī hōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Om Mani Padme Hum (Sanskrit), or Om Mani Peme Hung (Tibetan), the Avalokiteshvara mantra