Có 1 kết quả:

tuò shǒu kě dé

1/1

tuò shǒu kě dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easily obtained
(2) readily available