Có 1 kết quả:

kěn lǎo zú

1/1

kěn lǎo zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) adults still living with and depending on their parents