Có 1 kết quả:

kěn lǎo zú ㄎㄣˇ ㄌㄠˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) adults still living with and depending on their parents