Có 1 kết quả:

zhuó yáng yīng wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

kea (Nestor notabilis)