Có 1 kết quả:

zhuó huā niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

flowerpecker (any bird of the family Dicaeidae)