Có 1 kết quả:

zhuó shí

1/1

zhuó shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a bird) to peck at food