Có 1 kết quả:

zhuó shí ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ

1/1

zhuó shí ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a bird) to peck at food