Có 1 kết quả:

shāng yè xíng wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) business activity
(2) commercial activity