Có 1 kết quả:

shāng yè yín háng

1/1

Từ điển Trung-Anh

commercial bank