Có 1 kết quả:

shāng wù ㄕㄤ ㄨˋ

1/1

Từ điển phổ thông

công việc buôn bán

Từ điển Trung-Anh

(1) commercial affairs
(2) commercial
(3) commerce
(4) business