Có 1 kết quả:

shāng pǐn jīng jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

commodity economy