Có 1 kết quả:

shāng jiā

1/1

shāng jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) merchant
(2) business
(3) enterprise

Một số bài thơ có sử dụng