Có 1 kết quả:

shāng zhàn

1/1

shāng zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inn
(2) caravansary