Có 1 kết quả:

shāng yè

1/1

shāng yè

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương nghiệp, việc buôn bán

Từ điển Trung-Anh

(1) business
(2) trade
(3) commerce