Có 1 kết quả:

shāng yè qū

1/1

shāng yè qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) business district
(2) downtown