Có 1 kết quả:

shāng jī

1/1

shāng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) business opportunity
(2) commercial opportunity