Có 1 kết quả:

shāng yì

1/1

shāng yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to negotiate
(2) discussion
(3) proposal