Có 1 kết quả:

shāng bàn

1/1

shāng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consult and act upon
(2) privately run
(3) commercial