Có 1 kết quả:

wèn xīn wú kuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. look into one's heart, no shame (idiom); with a clear conscience