Có 1 kết quả:

wèn hào

1/1

wèn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) question mark (punct.)
(2) unknown factor
(3) unsolved problem
(4) interrogation