Có 1 kết quả:

wèn dào yú máng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to ask a blind man the way (idiom)
(2) fig. to seek advice from an incompetent