Có 1 kết quả:

wèn dǐng

1/1

wèn dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to aspire to the throne
(2) to aim at (the first place etc)