Có 1 kết quả:

yǎ zi

1/1

yǎ zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mute person
(2) dumb person
(3) (more commonly called 啞巴|哑巴[ya3 ba5])