Có 1 kết quả:

qǐ yìng qí dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Introitus (section of Catholic mass)