Có 1 kết quả:

qǐ fā shì

1/1

qǐ fā shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heuristic