Có 1 kết quả:

lā lā duì

1/1

lā lā duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) support team
(2) cheering squad
(3) cheerleader