Có 1 kết quả:

zé zé

1/1

zé zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to click one's tongue