Có 1 kết quả:

zé zé chēng qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to click one's tongue in wonder (idiom)
(2) to be astonished