Có 1 kết quả:

pā dā

1/1

pā dā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) sound of object falling into water
(2) plop