Có 1 kết quả:

niè chǐ

1/1

niè chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a rodent (rat, rabbit etc)