Có 1 kết quả:

niè chǐ lèi

1/1

niè chǐ lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rodents (rat, rabbit etc)