Có 1 kết quả:

tí shēng

1/1

tí shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ululation
(2) to howl