Có 1 kết quả:

Kā lǎ qìn

1/1

Kā lǎ qìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Harqin (Mongol: guard)
(2) Harqin banner or Kharchin khoshuu in Chifeng 赤峰[Chi4 feng1], Inner Mongolia
(3) also Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning