Có 1 kết quả:

kā dā

1/1

kā dā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) click