Có 1 kết quả:

Kā nú tè

1/1

Kā nú tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Knuth or Canute (name)