Có 1 kết quả:

Kā shān

1/1

Kā shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kazan