Có 1 kết quả:

Kā ěr bā qiān Shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Carpathian Mountains, 1500-km mountain range in Central and Eastern Europe