Có 1 kết quả:

wèi yǎng

1/1

wèi yǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feed (a child, domestic animal etc)
(2) to keep
(3) to raise (an animal)