Có 1 kết quả:

wèi bǔ

1/1

wèi bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to feed (a baby)