Có 1 kết quả:

wèi nǎi

1/1

wèi nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to breast-feed