Có 1 kết quả:

shàn yú ㄕㄢˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be good at
(2) to be adept at