Có 1 kết quả:

shàn yú

1/1

shàn yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be good at
(2) to be adept at