Có 1 kết quả:

shàn dài

1/1

shàn dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to treat well