Có 1 kết quả:

shàn hòu jiè kuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913