Có 1 kết quả:

shàn yì de huǎng yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

white lie